Skip to main content
Hội đồng Thi đua - Khen Thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen Thưởng

img

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI DỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân và Nghị quyết số 56/2002/QH10 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá X, từ ngày 1 tháng 10 năm 2002, Toà án nhân dân tối cao thực hiện chức năng quản lý Toà án nhân dân địa phương về tổ chức, trong đó có công tác thi đua khen thưởng. Từ đó đến nay, Ban cán sự Đảng, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị đã giành sự quan tâm thường xuyên tới công tác thi đua, khen thưởng và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng; chính quyền và các tổ chức đoàn thể của các đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua đã trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị với sự tham gia tự giác, nhiệt tình của đại đa số cán bộ, công chức và nhân viên Toà án nhân dân các cấp.

Ngay sau khi tiếp quản nhiệm vụ quản lý Toà án nhân dân địa phương, ngày 17/12/2002 Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã ký Quyết định số 178/TA-TCCB thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Toà án nhân dân gồm 8 thành viên, do đồng chí Hoàng Khang - Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao làm Chủ tịch.

Ngày 01/3/20015, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã ký Quyết định số 14/QĐ-TCCB thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân gồm 9 thành viên, do đồng chí Trần Văn Tú - Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao làm Chủ tịch. Sau đó tháng 12/2005, Hội đồng bổ sung thêm 03 thành viên.

Tháng 12/2012, công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân bước sang trang sử mới: Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao. Để từng bước nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, ngày 04/01/2013, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã ký Quyết định số 07/QĐ-TCCB thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân, do đồng chí Bùi Ngọc Hòa - Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao làm Chủ tịch. Hội đồng gồm 12 thành viên, trong đó có 4 Ủy viên thường trực.

I. Danh sách thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân:

1. Chủ tịch Hội đồng: Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao;

2. Các Uỷ viên thường trực:

2.1. Đồng chí Nguyễn Văn Thuân , Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Toà án nhân dân tối cao;

2.2. Đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Toà án nhân dân tối cao;

2.3. Đồng chí Bùi Danh Tiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Tòa án nhân dân tối cao;

2.4. Đồng chí Nguyễn Minh Sử, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao.

3. Các Uỷ viên gồm có:

3.1. Đồng chí Đặng Xuân Đào, Chánh toà Toà Kinh tế, Chủ tịch Công đoàn Toà án nhân dân tối cao;

3.2. Đồng chí Lê Bá Thân, Chánh tòa Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao;

3.3. Đồng chí Hoàng Văn Liên, Chánh tòa Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao;

3.4. Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Chánh toà Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội;

3.5. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Chánh toà Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Đà Nẵng;

3.6. Đồng chí Trần Văn Cò, Chánh toà Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh;

3.7. Đồng chí Nguyễn Thành Thuộc, Phó Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án quân sự.

4. Ủy viên, Thư ký Hội đồng: Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân phân công theo từng phiên họp.

5. Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân.

II. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân là cơ quan tham mưu, có chức năng giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tòa án nhân dân và có các nhiệm vụ sau đây:

1. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch, nội dung công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua của ngành Toà án nhân dân; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng trong ngành Toà án nhân dân.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành Toà án nhân dân tổ chức các phong trào thi đua; định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng thời điểm, từng giai đoạn.

3. Đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy định, hướng dẫn của Nhà nước, của Chính phủ và của ngành về công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân.

4. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành Toà án nhân dân; đánh giá thành tích thi đua, xét chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để trình Chánh án Toà án nhân dân tối cao xét, quyết định khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước;

5. Thực hiện các công việc khác theo quy định của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

img

ácdscv