Loading...
Skip to main content

Cụm thi đua số IV Tòa án nhân dân sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2023

(25/05/2023 15:22)

Cụm thi đua số IV gồm 06 đơn vị Tòa án nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Ngay từ đầu năm thi đua Tòa án nhân dân 2023, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Tòa án nhân dân các tỉnh trong Cụm đã triển khai phát động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Tòa án theo Nghị quyết số 321-NQ/BCSĐ ngày 21/12/2022 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Chỉ thị số 01/2022/CT-CA ngày 03/01/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Kế hoạch số 99/TANDTC-TĐKT ngày 27/12/2023 của Tòa án nhân dân tối cao về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân. Cụm thi đua số IV đã thống nhất xây dựng Kế hoạch số 384/KH-TĐKT ngày 16/11/2022 cụ thể hóa việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và Công văn số 425/TA-TĐKT ngày 26/12/2022 phát động phong trào thi đua trong toàn Cụm. Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; vừa kế thừa, phát huy thành tích đã đạt được vừa kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, mang tính bài bản, phấn đấu vượt các chỉ tiêu thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.

image

Đại diện lãnh đạo các đơn vị Tòa án nhân dân trong Cụm thi đua số IV

ký kết giao ước thi đua năm 2023

Năm 2023, là năm thứ ba Tòa án nhân dân các cấp triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì Công lý ” do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát động tại Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV. Với tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được năm 2022, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của Tòa án nhân dân; đặc biệt là Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1943-11/6/2023). Điển hình là phong trào thi đua với chủ đề: “Cán bộ, công chức, người lao động Cụm thi đua số IV đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tòa án năm 2023”. Các đơn vị Tòa án nhân dân trong Cụm thi đua phát động, tổ chức phong trào thi đua trong năm với nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể; điển hình là phong trào thi đua đợt 1 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh với chủ đề: “Cán bộ, công chức, người lao động Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu công tác 06 tháng đầu năm 2023”; Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với phong trào thi đua: “Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đoàn kết thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023”; Tòa án nhân dân các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh với phong trào thi đua: “Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, vì công lý; công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân thi đua phấn đấu hoàn thành đạt và vượt toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023”; Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên với chủ đề thi đua : “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Hiệu quả - Vì Công lý”… các phong trào thi đua theo đợt, ngắn ngày với chủ đề, thời gian thực hiện cụ thể, gắn với các sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, chính trị. Căn cứ chỉ tiêu công tác của Tòa án nhân dân tối cao, các đơn vị triển khai đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, đề ra tiêu chí thi đua cụ thể rõ ràng phù hợp đối với yêu cầu nhiệm vụ của từng vị trí công tác, tạo điều kiện để các tập thể, cán bộ công chức, người lao động tự nguyện đăng ký, phấn đấu.

Ngoài việc phát động và tổ chức phong trào thi đua, các đơn vị trong Cụm đã tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Việc hưởng ứng và triển khai thực hiện các phong trào nêu trên luôn gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị và các hoạt động chinhs trị - xã hội cụ thể, thiết thực như: vận động công chức, người lao động trong cơ quan, kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng ủng hộ, hỗ trợ kinh phí để tổ chức phong trào; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp người dân nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Từ kết quả các phong trào thi đua, các chỉ tiêu chuyên môn trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị đã đạt và vượt chỉ tiêu, cụ thể là: Cụm thi đua số IV đã giải quyết, xét xử được tổng số 18.381/11.728 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 63,8%. Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết, xét xử 2,67 vụ, việc/tháng. Đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết, xét xử 1.751/3.122vụ, việc, đạt tỷ lệ 56,1%; các Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết, xét xử 9.977/15.259 vụ, việc, đạt tỷ lệ 65,4%. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được giữ vững; số vụ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của các đơn vị là 93 vụ (chiếm tỷ lệ 0,8%). Tiêu biểu là Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương đã đạt tỷ lệ giải quyết, xét xử tương đối cao 4.489/3.088 vụ, việc, đạt tỷ lệ 68,8%. Trong công tác giải quyết, xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa; áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo và các hình phạt khác đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nghiêm minh. Đối với án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính là những loại án có tính chất phức tạp, nhiều mối quan hệ pháp luật, nhưng các đơn vị Tòa án nhân dân trong Cụm đã thận trọng thu thập chứng cứ, thẩm định tài sản tranh chấp... để có đủ căn cứ khi giải quyết vụ án, chú trọng công tác hòa giải, tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự, tăng cường sự tự nguyện thi hành án, đảm bảo quyền lợi các bên đương sự; trong 06 tháng đầu năm 2023, số lượng các vụ, việc được hòa giải, đối thoại thành là 2.389/5.258 vụ, việc đã giải quyết, đạt tỷ lệ 45,4%.

Thực hiện tốt công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị Tòa án nhân dân Cụm thi đua số IV đã tổ chức tổng số 357 phiên toà rút kinh nghiệm/440 Thẩm phán. Qua đó, giúp các Thẩm phán, Thư ký Tòa án nâng cao kỹ năng điều hành, xử lý các tình huống tại phiên tòa, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án đáp ứng yêu cẩu cải cách tư pháp trong tình hình mới; việc tổ chức rút kinh nghiệm sau phiên tòa cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bám sát Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao; tiêu biểu là Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đơn vị triển khai tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm vượt chỉ tiêu quy định (81 phiên tòa/72 Thẩm phán, đạt tỷ lệ 1,12 phiên tòa/Thẩm phán). Việc công bố bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đã được các đơn vị trong Cụm thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn quy định; trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đã công bố được tổng số 6.400/6.853 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao. Thực hiện Nghị quyết số 33/2011/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến; các đơn vị Tòa án nhân dân trong Cụm thi đua số IV đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh, thành phố xây dựng hệ thống xét xử trực tuyến đối với các vụ án Hình sự, kết nối liên thông với các điểm cầu trại tạm giam Công an. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn Cụm đã tổ chức xét xử theo hình thức trực tuyến được tổng số 225 phiên tòa; tiêu biểu là Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh với tổng số 155 phiên tòa.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cụm thi đua số IV Tòa án nhân dân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: công tác phát triển, tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến chưa thực sự có chiều sâu, phương pháp phù hợp, chưa thực hiện thường xuyên liên tục nên số lượng cán bộ công chức có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để nêu gương, tạo sự lan tỏa trong các đơn vị chưa nhiều; việc tổ chức phong trào thi đua ở một số đơn vị có lúc phát động các phong trào thi đua trong đơn vị nhưng nội dung thi đua, cách thức tổ chức thực hiện chưa thực sự kịp thời nên chưa thúc đẩy góp phần tăng hiệu quả cao trong công tác chuyên môn...

Để hoàn thành được các mục tiêu do phong trào thi đua đề ra thì các đơn vị trong Cụm cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh. Cần tăng cường công tác quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị về vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, công chức. Cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với từng đối tượng, nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng theo định kỳ, đột xuất. Tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Cụm thi đua số IV Tòa án nhân dân đã thống nhất đề ra những giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể: Tuyên truyền sâu rộng về các ngày Lễ lớn của đất nước, gắn với tổ chức phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, đảm bảo đúng hạn luật định, không có án tồn đọng hay vi phạm về thời hạn, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót do lỗi chủ quan của Thẩm phán; 100% bản án quyết định có hiệu lực pháp luật được ra quyết định thi hành; đảm bảo giải quyết kịp thời đúng hạn luật định các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án nhân dân trong năm; đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, không có án oan hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải thành các vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tòa án nhân dân, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phấn đấu không có cán bộ vi phạm kỷ luật; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức; tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ở Tòa án nhân dân các cấp trong Cụm để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, vượt các chỉ tiêu thi đua; chấn chỉnh, xử lý những tập thể, cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội,… góp phần cùng cả nước chung tay vì người nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội ổn định và phát triển bền vững.

Hồng Mai


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 78
ácdscv