Loading...
Skip to main content

Cụm thi đua số II Tòa án nhân dân, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023

(08/12/2022 14:33)

Cụm thi đua số II gồm 7 Tòa án nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình (theo Quyết định số 247/QĐ-TANDTC ngày 31/8/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức Cụm thi đua và phân bổ “Cờ thi đua” trong Tòa án nhân dân). Trên cơ sở Kế hoạch số 427/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 15/11/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, các đơn vị Tòa án nhân dân trong Cụm thi đua số II phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, phát động phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành 100% mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 đề ra.

https://dienbien.toaan.gov.vn/webcenter/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3aTAND279836

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên tổng kết phong trào thi đua năm 2022, xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua 2023

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra, các đơn vị trong toàn Cụm đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và thông qua kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao của địa phương về tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ, đạo đức, lối sống, kỷ luật của đội ngũ công chức, người lao động Tòa án nhân dân.

3. Các đơn vị trong Cụm chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương; nghiên cứu cụ thể hóa việc thực hiện phong trào thi đua “Vì công lý”, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc. Nội dung phong trào thi đua phải bám sát và cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023, nhiệm vụ cải cách tư pháp; chú trọng mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; tăng cường tổ chức các phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam; đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự và khiếu kiện hành chính theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm bằng nhiều hình thức phù họp; chú trọng công tác phát triển án lệ, công bố công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật... nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác Tòa án năm 2023.

4. Tổ chức đăng ký thi đua, đề tài, sáng kiến, giải pháp trong công tác, kịp thời phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, tấm gương điển hình tiên tiến; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng trong và ngoài hệ thống Tòa án nhân dân.

5. Các đơn vị trong Cụm thi đua tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với các văn bản về thi đua, khen thưởng; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, ổn định, chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thi đua, khen thưởng.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động, tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động kiểm tra, giám sát; tích cực tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, công tác xã hội-từ thiện; tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay... giữa các đơn vị trong Cụm; đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

image

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái tổng kết phong trào thi đua năm 2022, xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua 2023

7. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng gắn với lịch sử Tòa án nhân dân, biểu dương gương người tốt, việc tốt, Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực...; tăng cường tổ chức các hội thi về chuyên môn, nghiệp vụ; vinh danh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nôi và sức lan tỏa trong hệ thống Tòa án nhân dân và ngoài xã hội.

https://phutho.toaan.gov.vn/webcenter/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3aTAND157098

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ: Đỗ Ngọc Tuấn, phát biểu đánh giá tổng kết phong trào thi đua năm 2022 tại các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Phú Thọ.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; khuyến khích phát huy sáng kiến trong tổ chức phong trào thi đua mang lại hiệu quả, thực sự là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân năm 2023.

Bùi Dương


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 37
ácdscv