Loading...
Skip to main content

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân tối cao tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý”.

(22/03/2022 09:34)

Phát huy kết quả công tác qua các phong trào thi đua yêu nước năm 2021, nhằm cụ thể hơn nữa nội dung phong trào thi đua “Vì công lý” do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát động tại Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV, hưởng ứng phong trào thi đua năm 2022 của Tòa án nhân dân “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân tối cao đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, lập thành tích cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 -13/9/2022), góp phần xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, liêm chính, xứng đáng là biểu tượng của “Công lý - lẽ phải - niềm tin”.

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Ban cán sự Đảng và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao đã định hướng chủ đề xuyên suốt “Thi đua vì công lý”, gắn với chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, góp phần xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế ; tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Tòa án nhân dân”. Từ các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và nêu gương các điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy công tác chuyên môn hiệu quả, thu hút công chức, viên chức, người lao động hăng hái tham gia.

image

Lễ ký kết “Giao ước thi đua” giữa Thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao

Tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân tối cao ngày 15/3/2022 vừa qua, các Đại biểu đã thống nhất xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến công tác của Tòa án nhân dân với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Theo đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ về công tác chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đảm bảo giải quyết đơn được nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm nhằm nâng cao chất lượng, khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó lại kháng nghị hoặc đã kháng nghị nhưng sau đó lại rút kháng nghị. Đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Tiếp tục thực hiện Luật Tổ chức Tòa án năm 2014, sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đôi ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm , tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đồng thời rà soát bất cập Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Hoàn thành các đề án về cải cách tư pháp theo chương trình công tác của Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án trong nhiệm kỳ 2021-2026 và năm 2022. Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới công tác hành chính tư pháp, tăng cường hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Xây dựng cơ quan đơn vị văn minh, đoàn kết nội bộ; tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh tiên tiến, tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tòa án nhân dân, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phấn đấu không có cán bộ vi phạm kỷ luật, nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo khí thế sôi nổi, thực chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động, tổ chức tham gia các hoạt động từ thiện, đề ơn đáp nghĩa, góp phần cùng cả nước chung tay vì người nghèo, xây dựng xã hội ổn định, phát triển bền vững. Các cơ quan truyền thông trong Tòa án nhân dân đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống Tòa án nhân dân, kết hợp các phong trào thi đua yêu nước để phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nêu gương, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổ chức giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua sáng tạo, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống Tòa án nhân dân và trong xã hội.

Mục tiêu phấn đấu năm 2022, Tòa án nhân dân tối cao hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 100% các đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có từ 50% đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% tổ chức công đoàn đạt “Công đoàn bộ phận vững mạnh”, trong đó có 50% đạt “Công đoàn bộ phận xuất sắc”; 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có từ 10%-15% đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; phấn đấu 70% công chức, viên chức và người lao động trực tiếp được tặng thưởng “Bằng khen”, “ Giấy khen”...

Xuân


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 47
ácdscv