Văn bản về Thi đua - Khen thưởng
Hướng dẫn 143/TANDTC-TĐKT Hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân
Ngày ban hành: 13/07/2017
Văn bản đính kèm
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 -------------------------------------

Số: 143/TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

  Một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân

  

Căn cứ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC ngày 16/9/2016 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, thực hiện tinh thần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng một số nội dung của Thông tư nêu trên không còn phù hợp. Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng (theo đề án đổi mới của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) để sửa đổi thông tư cho phù hợp, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trong các Toà án nhân dân và triển khai thực hiện từ năm 2017, cụ thể như sau:

I.   CHỈ TIÊU THI ĐUA VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Chỉ tiêu thi đua về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Căn cứ vào Nghị quyết số 02-NQ/BCS ngày 02/01/2017của Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao; Chỉ thị số 01/CT-TANDTC ngày 16/1/2017 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của các Toà án nhân dân năm 2017. Toà án nhân dân tối cao điều chỉnh chỉ tiêu thi đua về giải quyết, xét xử các loại vụ án của các Toà án nhân dân như sau:

-    Đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định;

-    Chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án hình sự từ 90% trở lên;

-    Chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự từ 85% trở lên;

-    Chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án hành chính từ 80% trở lên;

-    Chỉ tiêu xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án từ 99% trở lên;

-    Chỉ tiêu giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm từ 60% trở lên;

-    Đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Toà án được ban hành trong thời hạn luật định;

Đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Các chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự và hành chính không tính sổ lượng các vụ việc tạm đình chỉ, chuyển hồ sơ vào số vụ việc đã giải quyết để tính tỷ lệ giải quyết; các vụ việc tạm đình chỉ, tính vào số lượng các vụ việc đang giải quyết và không tính vào số lượng vụ việc tồn đọng.

2.  Chỉ tiêu về chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án

Áp dụng chỉ tiêu thi đua về chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, cụ thể như sau:

-      Đối với bản án, quyết định bị huỷ do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,16%;

-      Đối với bản án, quyết định bị sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 3%.

II. PHÂN BỐ SỐ LƯỢNG, TRÌNH TỰ  BÌNH XÉT ĐỐI VỚI DANH HIỆU CỜ THI ĐUA, KIỂM TRA THI ĐUA

1. Đối vói danh hiệu “Cờ thi đua Toà án nhân dân”.

Năm 2017, thực hiện phân cấp cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân cấp tỉnh xét, đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua Toà án nhân dân” đối với Toà án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thuộc tỉnh. Do đó, số lượng “Cờ Thi đua Toà án nhân dân” phân bổ cho Toà án nhân dân cấp huyện được đều chỉnh lại, theo nguyên tắc như sau:

a)  Mỗi Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bình xét, đề nghị tặng thường “Cờ thi đua Toà án nhân dân” theo tỷ 10% trên tổng số đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện. Đối với các địa phương có dưới 10 đơn vị cấp huyện, được bình xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua Toà án nhân dân” với 01 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện; những tỉnh, thành phố có tính chất đặc thù, tỷ lệ phân bồ “Cờ thi đua Toà án nhân dân” có thể cao hơn 10% (Số lượng phân bổ “Cờ thi đua Toà án nhân dân” cho các đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện thuộc từng tỉnh được ban hành phụ lục kèm theo).

........

(Xem toàn văn tại văn bản đính kèm)

Nơi nhận:

-  Các đơn vị thuộc TANDTC;

-  Các TAND cấp cao;

-  Các TAND tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;

- TAQS trung ương;

- Các Thành viên HĐ TĐ-KT TAND (để biết);

-  Cổng thông tin điện tử TAND (để đăng tin);

-  Trang tin TĐKT (để đăng tin);

 - Lưu: VP, Vụ TĐ-KT.

CHÁNH ÁN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình

Các văn bản khác
Tìm kiếm văn bản
Ngày ban hành Từ ngày date picker Đến ngày date picker
Số văn bản
Tên văn bản
Nội dung