Văn bản về Thi đua - Khen thưởng
Quyết định 1825/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động
Ngày ban hành: 08/09/2017
Văn bản đính kèm
CHỦ TỊCH NƯỚC

CHỦ TỊCH NƯỚC

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ----------------------------------------------

Số:  1825/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Huân chương Lao động
----------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           

 

Căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1318/TTr-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng:

-  02 Huân chương Lao động hạng nhất;

-  03 Huân chương Lao động hạng nhì;

-  05 Huân chương Lao động hạng ba,

Cho 10 cá nhân thuộc hệ thống Tòa án nhân dân (có Danh sách kèm theo),

Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác,  góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bo vệ T quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các tập th, cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

........

(Xem toàn văn tại văn bản đính kèm)

 
Các văn bản khác
Tìm kiếm văn bản
Ngày ban hành Từ ngày date picker Đến ngày date picker
Số văn bản
Tên văn bản
Nội dung