Văn bản về Thi đua - Khen thưởng
Quyết định 1826/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương lao động
Ngày ban hành: 28/09/2017
Văn bản đính kèm
QĐ 1826_QĐ_CTN

CHỦ TỊCH NƯỚC

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ----------------------------------------------

Số:  1826/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Huân chương Lao động
----------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           

 

Căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1317/TTr-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng:

-  09 Huân chương Lao động hạng nhì;

-  12 Huân chương Lao động hạng ba,

Cho 07 tập thể và 14 cá nhân thuộc hệ thống Tòa án nhân dân (có Danh sách kèm theo),

Đã có thành tích xuất sắc trong công túc từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây (lựng chủ nghĩa xã hội và báo vệ Tô quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các tập thê, cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

........

(Xem toàn văn tại văn bản đính kèm)

 
Các văn bản khác
Tìm kiếm văn bản
Ngày ban hành Từ ngày date picker Đến ngày date picker
Số văn bản
Tên văn bản
Nội dung