Văn bản về Thi đua - Khen thưởng
Kế hoạch số 264/KH-TANDTC về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016 của các Cụm thi đua và tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành: 07/11/2016
Văn bản đính kèm
KH 264

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 -------------------------------------

Số: 264/KH-TANDTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

  Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016 của các Cụm thi đua và tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng

  

Thực hiện Chỉ thị sổ 34-CT/TW ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 02/CT-CA ngày 20-01-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, Toà án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016 của các Cụm thi đua và tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng như sau:

1. Nội dung Hội nghị

Rút kinh nghiệm công tác xét xử; công tác lãnh đạo, điều hành của Tòa án nhân dân tối cao đối với các Tòa án nhân dân;

-    Tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng;

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cùa Cụm thi đua và suy tôn điển hình tiên tiến.

 2. Thời gian, địa điểm và Lãnh đạo TANDTC chỉ đạo Hội nghị

Cụm thi đua

Thời gian tổ chức Hội nghị

Địa điểm tổ chức Hội nghị

Lãnh đạo TANDTC chỉ đạo
 Hội nghị

I

Ngày 14-16/12/2016

Hà Nam

Đ/c Nguyễn Thúy Hiền, PCA TANDTC

II

Ngày 17-18/11/2016

Yên Bái

Đ/c Nguyễn Văn Thuân, PCA TANDTC

III

Ngày 04-05/11/2016

Quảng Nam

Đ/c Nguyễn Sơn, PCA TANDTC

IV

Ngày 24-25/11/2016

Lâm Đồng

Đ/c Bùi Ngọc Hòa, PCA TT TANDTC

V

Ngày 28-29/11/2016

Hậu Giang

Đ/c Tống Anh Hào, PCA TANDTC

VI

Ngày 11/11/2016

Hà Nội

Đ/c Nguyễn Hòa Bình, CA TANDTC

VII

Ngày 29/11/2016

Hà Nội

Đ/c Nguyễn Hòa Bình, CA TANDTC

 

3. Thành phần Hội nghị

-   Đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao;

-   Đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân;

-   Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;

-   Đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền xét xử (đối với các Cụm thi đua từ số I đến số V);

-   Một số cán bộ, công chức Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao;

            - Đại diện Lãnh đạo, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua.

 

Nơi nhận:

-  Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);

-  Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chi đạo);

-  Các thành viên Hội đồng TĐKT TAND;

-  Các TAND cấp cao;

-  Các TAND tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;

-  Cổng thông tin điện tử TAND (để đăng tin);

-  Trang tin TĐKT (để đăng tin);

 - Lưu: VP, Vụ TĐ-KT.

CHÁNH ÁN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình

Các văn bản khác
Ngày đăng: 07/06/2017
Văn bản đính kèm
Tìm kiếm văn bản
Ngày ban hành Từ ngày date picker Đến ngày date picker
Số văn bản
Tên văn bản
Nội dung