Văn bản về Thi đua - Khen thưởng
Công văn số 245 về việc phúc đáp Công văn số 915/TA
Ngày ban hành: 26/10/2016
Văn bản đính kèm
CV 245

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TT. HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ----------------------------------------------

Số:  245/TANDTC-TĐKT

V/v phúc đáp Công văn số 915/TA

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai

 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 915/TA ngày 10-10-2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn công tác TĐKT năm 2016 theo TT 04/2016, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

1. Đối với Hội thẩm nhân dân

Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC ngày 16-9-2016 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân có quy định về việc xét khen thưởng đối với Hội thẩm nhân dân (kể cả năm 2016), lý do là Hội thẩm nhân dân không phải là đối tượng thi đua, mà chỉ là đối tượng khen thưởng, do đó hàng năm căn cứ để xét khen thưởng tại Điều 3 quy định về đối tượng khen thưởng có quy định tại Khoản 2: “Tập thể, cá nhân không thuộc Tòa án nhân dân, có công lao, thành tích xuất sắc đóng góp vào quá trình phát triển cùa Tòa án nhân dân”.

Điều 42 quy định về hiệu lực thi hành có quy định tại Khoản 2: “Thông tư này được áp dụng để xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2016 theo nguyên tắc có lợi cho đối tượng thi đua, đối tượng khen thưởng”. Tại Công văn số 62/TANDTC-TĐKT ngày 24-4-2012 quy định tỷ lệ xét khen thưởng Bằng khen, Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, mỗi hình thức không quá 15%. Hiện tại Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC không hạn chế do đó các Tòa án cấp tỉnh và huyện càn cứ vào thành tích xuất sắc đạt được có tính chất điển hình, không khen thưởng tràn lan.

2. về công tác xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC ngày 16-9-2016 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân và Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-TANDTC ngày 10-10-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có tính việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, cụ thể là:

-       Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC quy định: “Danh hiệu “Lao động tiên tiến ” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

Đối với Thẩm phán, tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy do nguyên nhân chủ quan không vượt quả 1,16%, tỷ lệ bản án, quyết định bị sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 4,20% …”.

-     Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC quy định: “Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được xét tặng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy do nguyên nhân chủ quan không vượt quả 1,16%, tỷ ỉệ bản án, quyết định bị sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 4,20% …”.

-     Điều 16 Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC quy định:“Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc " được xét tặng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: (bỏ quy định hạn chế của Công văn số 62/TANDTC-TĐKT về việc quy định Tập thể lao động xuất sắc không vượt quá 50% tập thể trong đơn vị).

a)   

b)   Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1%, tỷ lệ bản án, quyết định bị sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 3% ...

-     Theo quy định tại tiết 1 “Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án”, điểm II “Công tác chuyên môn, nghiệp vụ”, mục A “Điểm chuẩn”, phần I “Tiêu chí chấm điểm” của Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện thì: Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân trong thời hạn luật định, đạt chỉ tiêu từ 95% trở lên được 70đ.

-     Theo quy định tại tiết 4 “Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân điểm II “Công tác chuyên môn, nghiệp vụ”, mục B “Điểm thưởng”, phần I “Tiêu chí chấm điểm” của Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện thì:

-     Giải quyết trong thời hạn luật định, vượt chỉ tiêu trên 95% được 3đ/l% vượt

-     Đơn vị giải quyết từ 100 hồ sơ đến 200 hồ sơ được lOđ

-     Đơn vị giải quyết trên 200 hồ sơ được 15đ.

3.về việc đề nghị các tập thể có thành tích xuất sắc ra Cụm thi đua để suy tôn

Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC ngày 16-9-2016 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân không có quy định khống chế bằng số lượng tuyệt đối các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện được mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn, giới thiệu đê suy tôn danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” và danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, mà chỉ có quy định khống chế bằng tiêu chuẩn danh hiệu và số lượng tuyệt đối các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện được mỗi Cụm thi đua suy tôn danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” và danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Thông tư. Vì tổng số “Cờ thi đua của Chính phủ” và “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” của cấp tỉnh và huyện được phân bố cụ thể cho

các Cụm thi đua khi suy tôn ở Cụm thực chất là áp dụng cách tính của Công văn số 62, do đó các Tòa án cấp tỉnh và huyện vẫn tiếp tục áp dụng thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Nguyễn Văn Thuân, PCA TANDTC (để báo cáo);

- Lưu:  VP, Vụ TĐ-KT.

TL. CHÁNH ÁN

VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

 

 


Nguyễn Thành Bộ

 

Các văn bản khác
Ngày đăng: 07/06/2017
Văn bản đính kèm
Tìm kiếm văn bản
Ngày ban hành Từ ngày date picker Đến ngày date picker
Số văn bản
Tên văn bản
Nội dung