Văn bản về Thi đua - Khen thưởng
Công văn số 331/TANDTC-TĐKT về việc tổng kết đợt phát động thi đua tại công văn số 68/TAND-TĐKT ngày 26/4/2016
Ngày ban hành: 19/10/2016
Văn bản đính kèm

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TT. HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ----------------------------------------------

Số:  331/HD-TĐKT
V/v tổng kết đợt phát động thi đua tại Công văn số 68/TAND-TĐKT ngày 26/4/2016 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

 

Kính gửi :

- Chánh án Tòa án quân sự trung ương;

 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao;

 

- Chánh án Toà án nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương.

Ngày 26/4/2016 Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân có Công văn số 68/TAND-TĐKT phát động đợt thi đua nước rút trong các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp với chủ đề thi đua: “Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác năm 2016, lập thành tích cao nhất chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2016”.

            Đợt thi đua được phát động và tổ chức thực hiện từ 30/4/2016 đến hết ngày 30/9/2016. Để tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả, đồng thời rút kinh nghiệm những mặt hạn chế và biể dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân đề nghị Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tiên shnahf tổ chức tổng kết phong trào thi đua đã phát động và gửi báo cáo kết quả đợt thi đua đến Tòa án nhân dân (thông qua Vụ Thi đua – Khen thưởng ).

            Báo cáo cần đánh giá rõ về nội dung triển khai phát động tại đơn vị, khẩu hiệu thi đua, nội dung thi đua, kết quả, hiệu quả thi đua đạt được trên các mặt công tác trong đợt thi đua, những điểm còn tồn tại, hạn chế. Nêu bài học kinh nghiệm về những cách làm hiệu quả tại đơn vị để Hội đồng Thi đua – khen thưởng nghiên cứu và triển khai nhân rộng.

            Bình xét đề nghị khen thưởng của đợt thi đua như sau:

1.Đối với các đơn vị: Tòa án quân sự trung ương; các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao và Học viện Tòa án; các Tòa án nhân dân cấp cao được lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; lựa chọn cá tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi đơn vị không quá 02 Giấy khen (hoomg cả tập thể và cá nhân).

2. Đới với các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn 03 tập thể và 05 cá nhân xuất sắc nhất trong phong trào thi đua để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về Giấy khen thực hiện theo thẩm quyền.

...

(Xem toàn văn tại văn bản đính kèm)

Các văn bản khác
Ngày đăng: 07/06/2017
Văn bản đính kèm
Tìm kiếm văn bản
Ngày ban hành Từ ngày date picker Đến ngày date picker
Số văn bản
Tên văn bản
Nội dung