Kế hoạch kiểm tra

Công văn số 89/TANDTC-TĐKT Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Căn cứ Điều 90, Điều 92 của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đồi, bổ sung của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 (đã được họp nhất các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng theo văn bản sô 16/VBHN-VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội);

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngay 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 480/BTĐKT-TTr ngày 31/3/2015 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện công tác thanh tra, kiêm tra, giám sát hàng năm về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 03/2014/CT-CA ngày 11/6/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao “Ve tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân”; Chỉ thị số 02/2015/CT-CA ngày 23/01/2015 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao “về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015” và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Tòa án nhân dân năm 2015, được sự đồng ý của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 đối với các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức kiểm tra phong trào thi đua nhàm kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân. Thông qua kiểm tra, kịp thời rút ra những mặt tích cực, những biện pháp mới, cách làm hay trong tổ chức, thực hiện phong trào mang lại hiệu quả thiết thực đê tuyên truyền, nhân rộng; đồng thời phát hiện những thiếu sót, tồn tại để có biện pháp khăc phục kịp thời, đưa công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Tòa án nhân dân ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đây hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2015.

- Việc kiểm tra phải bảo đảm thực chất, khách quan, toàn diện, có hiệu quả. Kết quả kiểm tra là một trong những căn cứ quan trọng khi bình xét thành tích, đề nghị khen thưởng. Bên cạnh việc kiểm tra những tập thể có đăng ký danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, danh hiệu “Cờ thi đua của Tòa án nhân dân tối cao” và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2015, cần phải kiểm tra cả những tập thể phong trào thi đua chưa tốt, chưa thực chất, hiệu quả để tìm ra nguyên nhân, biện pháp khắc phục kịp thời.

2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2014/CT-CA ngày 11/6/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân”; Chỉ thị số 02/2015/CT-CA ngày 23/01/2015 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao “về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015”; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân và các văn bản triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao, của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân.

(Xem toàn văn bản tại văn bản đính kèm)

 

Văn bản đính kèm:  CV 89.PDF
Các tin khác: