Quyết định khen thưởng

Quyết định số 16/QĐ-ĐCT-KT tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" năm 2014(Thử nghiệm)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM  
ĐOÀN CHỦ TỊCH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 16/QĐ-ĐCT-KT
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
  Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam"
năm 2014
ĐOÀN CHỦ TỊCH TW HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội khóa 11, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội khóa 13, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
Căn cứ Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI;
Căn cứ Quy định về Công tác Thi đua, Khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) ban hành kèm theo quyết định số 646/QĐ-BCH ngày 01/8/2012;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Hội LHPN Việt Nam và thành tích của các cá nhân được đề nghị khen thưởng
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho 202 cá nhân thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của Phụ nữ Việt Nam
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2: Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
 
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGUYỄN THỊ THANH HÒA
Văn bản đính kèm:  QD16_0.PDF
Các tin khác: