Thông báo

Quyết định số 83-QĐ-TANDTC-TĐKT về việc ban hành Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với các Tòa án nhân dân

QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Bảng chấm điểm thi đua
áp dụng đối với các Tòa án nhân dân

 

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  

    Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân;

    Căn cứ Luật Thi đua – Khen thưởng;

    Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

    Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án nhân dân các cấp và bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao, bao gồm:

    - Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện;

    - Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với các Tòa án nhân dân cấp cao;

    - Bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Học viện Tòa án;

    Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 45/2014/QĐ-TA-TĐKT ngày 28/7/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện.

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Học viên Tòa án; Chánh án các Tòa án Tòa án nhân dân cấp cao; Trưởng các Cụm thi đua; Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đ/c thanh viên HĐ TĐ-KT TAND;
- Lưu: VP, Vụ TĐ-KT.
 

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THUÂN

Văn bản đính kèm:  QĐ 83.PDF
Các tin khác: