Thông báo

Công văn số 68/TANDTC-TĐKT phát động thi đua chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2016

            Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT ngày 20/01/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hướng dẫn số 168-HD- BTGTW của Ban tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỳ niệm các ngày lễ lớn năm 2016. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân phát động đợt thi đua nước rút trong các Tòa án nhân dân và Toà án quân sự các cấp với chủ đề thi đua: “Nêu cao tỉnh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Thm phản, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Toà ản nhân dân, Toà án quân sự các cấp thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác năm 2016, lập thành tích cao nhất chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2016 ”

            I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các Toà án, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chi tiêu công tác năm 2016, lập thành tích thiết thực chào mừng ngày bâu cừ đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chào mừng 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30-4-2016); Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189-19/5/1890 gắn với sự kiện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2016); Kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9-2016); Kỷ niệm ngày truyền thống Toà án nhân dân (13/9/1945-13/9/2016) tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng các Tòa án nhân dân, Toà án quân sự các cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.

           

            (Xem toàn văn tại văn bản đính kèm)

Các tin khác: