Thông báo

Quyết định số 19/QĐ-TANDTC về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Tòa án quân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 -------------------------------------

Số: 19/QĐ-TANDTC

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

các Tòa án quân sự

---------------------

  CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

           

            Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

            Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013);

            Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao; Công văn số 37/TA-TĐKT ngày 19/01/2016 của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Tòa án quân sự,

QUYẾT ĐỊNH :

            Điều 1. Bổ sung các ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Tòa án quân sự như sau:

            1. Đại tá Vũ Trường Quân - Chánh Văn phòng Tòa án quân sự trung ương làm ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Tòa án quân sự thay đồng chí Đại tá Hoàng Sơn;

            2. Đại tá Đặng Hùng Cường - Chánh án Tòa án quân sự Quân khu 1 làm ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Tòa án quân sự thay đồng chí Đại tá Phùng Đức Trường.

            Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch -Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án quân sự trung ương và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu: Văn thư và Vụ TĐ-KT.

KT. CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Hòa

Văn bản đính kèm:  QD 19.PDF
Các tin khác: