Thông báo

Quyết định số 17/QĐ-TANDTC về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 -------------------------------------

Số: 17/QĐ-TANDTC

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang

---------------------

  CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

            

            Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

            Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013);

            Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao; Tờ trình số 08/TTr/TAT ngày 25/01/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Thay đồi Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang như sau:

            Bà Lê Thị Minh Hiếu - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang làm Chủ tịch Hội đồng (thay cho ông Trương Thái Hiền - nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã được điều động đi cơ quan khác).

            Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang và các ông, bà có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT và Vụ TĐ-KT.

KT. CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Hòa

Văn bản đính kèm:  QD 17.PDF
Các tin khác: