Chiến sĩ thi đua TAND

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG

DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TÒA ÁN NHÂN DÂN

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG QUY ĐỊNH NHƯ SAU:
Điều 22
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.