Cờ thi đua của Chính phủ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG

CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

Điều 25
“Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc;
2. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.