Góp ý văn bản
Công văn số 32/TANDTC-TĐKT về việc góp ý kiến sửa đổi Quy chế thi tuyển danh hiệu "Thẩm phán giỏi" và xét tặng danh hiệu "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực".
Văn bản đính kèm
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TT. HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ----------------------------------------------

Số:  32/TANDTC-TĐKT

V/v góp ý sửa đổi Quy chế thi tuyển danh hiệu "Thẩm phán giỏi" và xét tặng danh hiệu "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực".

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

   
Kính gửi : - Chánh án Tòa án quân sự trung ương;
 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;

  - Chánh án Toà án nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương.

           

Ngày 26/12/2013 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định số 223/QĐ-TA-TĐKT về
việc ban hành Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”,“Thẩm phán mẫu mực”, đây là văn bản quan trọng quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục trong vinh danh Thấm phán. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quy chế thời gian qua cũng đã phát sinh những bất cập, hạn chế nhất định. Để tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác vinh danh Thấm phán và sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với quy định mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Toà án nhân dân tối cao đề nghị các Đồng chí chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau đây:

1.    Tố chức đánh giá việc thực hiện Quy chế thi tuyến danh hiệu “Thấm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”,“Thẩm phán mẫu mực” tại đơn vị trong những năm qua, trong đó cần đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế, bất cập trong thực hiện Quy chế hiện hành và công tác tổ chức thi tuyển Thẩm phán giỏi hàng năm.

2.          Nêu các kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bồ sung nội dung của Quy chế, trong đó đề nghị nêu rõ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc bỏ, để Toà án nhân dân tối cao nghiên cứu, tiếp thu sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác vinh danh Thẩm phán.

            Báo cáo đánh giá, kiến nghị đề nghị các Đồng chí chỉ đạo gửi về Toà án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) và gửi qua địa chỉ Email: vuthiduakhenthuong@ gmail.com trước ngày 30/3/2017 để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (kèm theo Quy chế);

- Đ/c Nguyễn Văn Thuân, PCA (để B/c);
- Lưu VP, Vụ TĐKT (TANDTC).
 

 

 

 

TL. CHÁNH ÁN

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TĐ-KT
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

 

Kiều Văn Thùy

 
Gửi nội dung góp ý văn bản này:
Họ và tên:   *
Đơn vị công tác:   *
Email:   *
Tiêu đề:  
Chọn file:  
Nội dung:  
 
  * Các trường có dấu sao là bắt buộc phải nhập.