Góp ý văn bản
Dự thảo góp ý Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân
Văn bản đính kèm

Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, đã được hợp nhất các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng theo văn bản số 16/VBHN-VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Toà án nhân dân như sau:

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, áp dụng pháp luật

1. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về đối tượng thi đua, khen thưởng; về tổ chức phát động phong trào thi đua; về danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, thủ tục đề nghị khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng khoa học, sáng kiến; cụmthi đua và Quỹ Thi đua - Khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân.

2. Công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, đã được hợp nhất các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng theo văn bản số 16/VBHN-VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội (sau đây gọi là Luật Thi đua, Khen thưởng); Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; (sau đây gọi là Thông tư số 07/2014/TT-BNV); Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Thông tư này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng thi đua và khen thưởng

1. Đối tượng thi đua thường xuyên gồm:

a) Các Tòa án nhân dân cấp cao;

b) Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;

c) Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh);

d) Các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện);

đ) Các tập thể nhỏ trong các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa chuyên trách, Phòng hoặc đơn vị tương đương thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh; các Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

(Xem toàn văn tại văn bản đính kèm)

Gửi nội dung góp ý văn bản này:
Họ và tên:   *
Đơn vị công tác:   *
Email:   *
Tiêu đề:  
Chọn file:  
Nội dung:  
 
  * Các trường có dấu sao là bắt buộc phải nhập.